Mammoth Geo Vase

Mammoth Geo Vase by Kimberly Frey 2013

Advertisements

stoneware, glaze